Onderwijs begeleiding

Door de invoering van Passend Onderwijs komt het in toenemende mate voor dat een school te maken krijgt met leerlingen die meer aandacht vragen dan verantwoord is voor de school. Soms ontbreekt de expertise om deze jongeren te begeleiden en soms is er gewoonweg onvoldoende tijd. Het gevolg is uitval uit de lessen en sociale uitval. Of het lukt de school niet om een geschikte stageplaats te vinden voor zo’n leerling. ATC Match kan de school ondersteunen met een coachtraject op maat en/of stagebegeleiding. Door ons uitgebreide netwerk vinden wij (vrijwel) altijd binnen afzienbare tijd een geschikte stageplaats.

Maatwerktraject ATC Match

Doelgroep

Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt geldt vaak dat de schoolloopbaan ook niet vanzelf gaat of is gegaan. Een passende opleiding vinden en behouden is een uitdaging.  ATC Match biedt persoonlijke ondersteuning bij de zoektocht naar een passende opleiding. De ervaring leert dat begeleiding en coaching de kans op succes verhoogt.

De coach gaat met de deelnemer op zoek naar de juiste plek. Door middel van intensieve gesprekken en testen wordt gekeken naar de meest passende opleiding, de juiste interesse verhoogt immers de motivatie! Samen wordt een opleidings- en ontwikkelingsplan gemaakt en worden mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk gemaakt.

Ook wordt gewerkt aan sociale vaardigheden. Dit alles om de zelfstandigheid van de deelnemer te bevorderen en de slagingskans te verhogen.

Niveau

ATC Match hanteert geen voorwaarden aangaande het aanvangsniveau van de deelnemer. Per deelnemer wordt het niveau en daarmee de meest geschikte cursus of opleiding bepaald.

De coach van ATC Match;

 • maakt een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan voor de deelnemer
 • fungeert als tussenpersoon tussen opleiding en deelnemer
 • traint sociale vaardigheden
 • maakt de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer inzichtelijk
 • ondersteunt de deelnemer bij planning en structuur tijdens de gehele opleiding
 • biedt huiswerkbegeleiding
 • begeleidt en coacht de deelnemer tijdens de gehele schoolloopbaan
 • adviseert docenten over de deelnemer
 • zorgt voor structuur in werkzaamheden en omstandigheden
 • motiveert en stimuleert de deelnemer bij problemen en tegenslagen
 • vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemer
 • evalueert de voortgang en zet een (bijgesteld) opleidingsplan uit
 • is altijd goed bereikbaar voor alle partijen

Tijdspad
Het onderwijsaanbod van ATC Match is altijd maatwerk, de lengte van de opleiding of cursus is dan ook verschillend. Algemeen kan aangenomen worden dat de duur zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. De doelgroep is vaak niet gemaakt voor de schoolbanken, echter is een diploma zo waardevol, dat we altijd het beste uit de deelnemer proberen te halen!

Cursusmateriaal
ATC Match maakt gebruik van het beschikbare cursusmateriaal van de opleiding en vult dit aan met haar eigen methodiek. Deze aanvulling behelst eerder genoemde zaken en is erop gericht om ook onze bijzondere doelgroep leerlingen een kans te bieden een diploma te behalen.

© Er mag niets van het opleidingsmateriaal worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier worden verspreid, zonder toestemming van de directie van ATC Match. Het eigendomsrecht berust bij ATC Match.