Algemene voorwaarden van ATC Match / Blinct
Artikel 1 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tussen enerzijds ATC Match / Blinct en anderzijds opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Overeenkomsten waarbij ATC Match / Blinct partij is, gelden eerst als gesloten:
a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever binnen de termijn zoals gesteld in het door ATC Match / Blinct gedane aanbod;
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. ATC Match / Blinct zal haar dienstverlening, te weten (1) werving en selectie, (2) detachering of (3) overige arbeidsbemiddeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien ATC Match / Blinct een termijn van uitvoering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn.
Artikel 4 Werving en selectie (1)
1. Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren c.q. ontbinden, wordt afhankelijk van de verrichte werkzaamheden, minimaal 20% van de overeengekomen opdrachtsom (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van ATC Match / Blinct op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
2. Annulering kan alleen bij aangetekend schrijven geschieden, onder opgave van redenen.

Artikel 5 Detachering (2)
1. De detacheringsovereenkomst is de overeenkomst tussen opdrachtgever en ATC Match / Blinct, waarbij een werknemer van ATC Match / Blinct ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever om krachtens die opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van opdrachtgever.
2. Indien opdrachtgever van oordeel is dat een voorgedragen werknemer, niet aan de vooraf gestelde eisen voldoet, dient zij dit onmiddellijk aan ATC Match / Blinct kenbaar de maken. ATC Match / Blinct is ter zake nimmer aansprakelijk voor enige schade of kosten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ATC Match / Blinct.
3. Indien opdrachtgever binnen 4 uur na het ter beschikking stellen van een werknemer ATC Match / Blinct aantoont dat deze werknemer niet aan de vereisten voldoet, kan opdrachtgever de werknemer van het werk sturen waarbij door ATC Match / Blinct bij opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.
4. Het is slechts mogelijk om een werknemer in te huren voor één of meerdere periode(n) van minimaal vier aaneengesloten uren. Ook wanneer werknemer in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt, is ATC Match / Blinct gerechtigd vier uur in rekening te brengen.
5. Een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt geacht te zijn aangegaan, indien uit de overeenkomst niet blijkt dat de overeenkomst na een van te voren vastgestelde tijd eindigt of dat de overeenkomst zal eindigen zodra zich een vooraf bepaalde gebeurtenis voordoet.
6. Alleen opzegging van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd is toegestaan, mits een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen. Detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tussentijds niet worden opgezegd, tenzij anders wordt overeengekomen.
Artikel 6 Overige arbeidsbemiddeling (3)
1. Opdrachtgever kan een rechtstreekse arbeidsverhouding aan gaan met een gedetacheerde werknemer van ATC Match / Blinct onder de voorwaarde van de bepalingen van artikel 6.
2. Opdrachtgever is gehouden het voornemen een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan kenbaar te maken aan ATC Match / Blinct. ATC Match / Blinct zal opdrachtgever en de werknemer alsdan schriftelijk bevestigen tegen welke datum de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig kan worden aangegaan.

3. Opdrachtgever is een vergoeding aan ATC Match / Blinct verschuldigd indien Opdrachtgever de detachering omzet in een rechtstreekse arbeidsverhouding. De vergoeding zal worden berekend aan de hand van de op dat moment bij ATC Match / Blinct geldende tarieven, welke vergoeding tenminste driemaal het bruto maandsalaris gedraagt op basis van een 40-urige werkweek.

Artikel 7 Beëindiging van de detacheringsovereenkomst
1. Indien opdrachtgever de detacheringsovereenkomst beëindigt of de overeenkomst wordt ontbonden, wordt deze beëindiging of ontbinding steeds geacht een verzoek te behelzen van opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer ex artikel 7:691 lid 2 BW. Het vorenbedoelde verzoek wordt steeds geacht te zijn gedaan tegen de datum waarop rechtsgeldig kon worden opgezegd of rechtsgeldig is ontbonden. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van ATC Match / Blinct de vorenbedoelde beëindiging of ontbinding schriftelijk te bevestigen.
2. Onmiddellijke ontbinding van de detacheringsovereenkomst of overige overeenkomst door ATC Match / Blinct is mogelijk, indien opdrachtgever in verzuim is geraakt ter zake de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met ATC Match / Blinct gesloten overeenkomst of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever.
3. Indien de arbeidsovereenkomst tussen ATC Match / Blinct en werknemer eindigt, eindigt de overeenkomst tussen ATC Match / Blinct en opdrachtgever in beginsel van rechtswege. De overeenkomst eindigt in vorenbedoeld geval niet, indien het ATC Match / Blinct krachtens de overeenkomst is toegestaan een andere werknemer ter beschikking van opdrachtgever te stellen en deze vervanging binnen 3 dagen na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer plaatsvindt. Indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen ATC Match / Blinct en werknemer is toe te rekenen aan opdrachtgever, is opdrachtgever ondanks vervanging of herplaatsing van werknemer gehouden alle door ATC Match / Blinct geleden directe en indirecte schade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, aan ATC Match / Blinct te vergoeden.
Artikel 8 Opschorting detachering
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de tewerkstelling van werknemer op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Tenzij het opdrachtgever is toegestaan de tewerkstelling op te schorten, is opdrachtgever bij gebrek aan werkzaamheden voor werknemer gehouden het tarief te voldoen als zou opdrachtgever werknemer volledig tewerk hebben gesteld.
Artikel 9 Werktijden
1. Werknemer is in beginsel werkzaam bij opdrachtgever op dezelfde tijden en uren als voor de functie te doen gebruikelijk bij opdrachtgever. Afwijking is mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht de wettelijke bepalingen ter zake de werktijden, arbeidsuren en rusttijden nauwgezet te volgen. Opdrachtgever is verplicht opgave te doen van de werktijden, arbeidsuren en rusttijden van werknemer.
2. Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van de werkzaamheden door werknemer die de gebruikelijke werktijden bij opdrachtgever te boven gaan. Opdrachtgever dient voordat aan werknemer overwerk wordt opgedragen hiervan zo tijdig mogelijk mededeling aan ATC Match / Blinct te doen. Verplicht overwerk zal minimaal 5 uur voorafgaand aan dit overwerk aan ATC Match / Blinct worden gemeld.
3. Bij overwerk, werk buiten normale werktijd, werk op zaterdag, zondag of erkende feestdagen, zal ATC Match / Blinct de van toepassing zijnde toeslagen conform de vigerende regelgeving toepassen en bij opdrachtgever naast het overeengekomen uurtarief in rekening brengen.
4. Opdrachtgever is gehouden alle schade, zowel directe als indirecte schade, welke ATC Match / Blinct lijdt doordat opdrachtgever zich niet houdt aan de bij de overeenkomst bepaalde werktijden, arbeidsuren en rusttijden aan ATC Match / Blinct te vergoeden.

Artikel 10 Doorlening van Werknemer
1. Terbeschikkingstelling van werknemer aan derden door opdrachtgever is nimmer toegestaan. Dit verbod geldt mede voor terbeschikkingstelling zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW door opdrachtgever aan een derde waarmee opdrachtgever in een groep is verbonden, zo ook in het geval dat de derde een moeder- of dochtermaatschappij is van opdrachtgever.
Artikel 11 Schade Werknemer en vrijwaring
1. Overeenkomstig artikel 7:658 BW is opdrachtgever verplicht de veiligheid van werknemer te waarborgen en te voorkomen dat werknemer op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient opdrachtgever alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van werknemer, is opdrachtgever gehouden alle door werknemer bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien werknemer overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.
2. ATC Match / Blinct is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart ATC Match / Blinct voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van ATC Match / Blinct als de werkgever van werknemer;
3. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van ATC Match / Blinct.
Artikel 12 Tarief detachering
1. De hoogte van het uurloon van werknemer wordt met inachtneming van alle wettelijke regelen en de vigerende CAO bepaald aan de hand van de toepasselijke functieomschrijving. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt, dat de feitelijke werkzaamheden van werknemer aanleiding geven voor een hoger uurloon, is opdrachtgever een bij het uurloon behorend hoger tarief verschuldigd vanaf het moment waarop de terbeschikkingstelling is aangevangen. Feitelijke werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn dan de overeengekomen werkzaamheden, geven nimmer recht op een lager uurloon en een lager tarief. In het laatste geval blijft opdrachtgever het overeengekomen tarief verschuldigd.
Artikel 13 Doorberekening kostenstijgingen
1. ATC Match / Blinct is gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen tarieven te indexeren, gelijk aan de periodieke stijgingen van het uurloon van de werknemer.
Artikel 14 Urenbriefjes
1. ATC Match / Blinct stelt haar facturen op, op basis van de door opdrachtgever ‘voor akkoord’ ondertekende urenbriefjes. Opdrachtgever is gehouden de urenbriefjes die door de werknemer te ondertekening worden aangeboden nauwgezet te controleren en daar waar nodig aan te vullen of te corrigeren. Het door opdrachtgever ‘voor akkoord’ ondertekende urenbriefje, geldt steeds als bewijs voor de correctheid van de door ATC Match / Blinct opgestelde factuur.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft ter zake het in dit artikel bepaalde, is ATC Match / Blinct gerechtigd over de periode waarin opdrachtgever in gebreke blijft, het tarief te factureren over de gebruikelijke arbeidstijd die per werkweek bij opdrachtgever geldt.

Artikel 15 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting voor het niet betwiste deel niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance of faillissement, toelating tot de schuldsanering van opdrachtgever zijn de vorderingen van ATC Match / Blinct op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 17 Incassokosten
1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze luiden ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden alsvolgt:
Hoofdsom Hoogte incassokosten
over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190000 1%
over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

2. De eventuele gemaakt redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. ATC Match / Blinct is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ATC Match / Blinct is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Opdrachtgever vrijwaart ATC Match / Blinct voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3. Indien ATC Match / Blinct aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ATC Match / Blinct te verstrekken uitkering, tot een maximum van het bij de desbetreffende opdrachtgever gefactureerde gemiddelde bedrag over een periode van 6 maanden, uitgaande van het jaar waarin de aanspraak ontstaat.
4. ATC Match / Blinct is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht
1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ATC Match / Blinct is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
2. Op elke overeenkomst tussen ATC Match / Blinct en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 21 Vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Artikel 22 Totstandkoming van de opdracht
De opdracht wordt door ATC Match / Blinct aanvaard, mits er volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen over de inhoud en de uitvoeringscondities en wanneer de offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtgever ondertekend ontvangen is. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds ATC Match / Blinct op voldoende wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtgever en ATC Match / Blinct kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de opdrachtgever afspraken gemaakt over de condities van dit vooronderzoek.
Nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van ATC Match / Blinct getekend en ingestuurd heeft, heeft de opdrachtgever een bedenktijd van 14 werkdagen.

Artikel 23 Annulering door de klant
De onderstaande annuleringsregeling geldt voor alle opdrachten die bij ATC Match / Blinct geplaatst worden. Bij trainingsopdrachten geldt de regeling zowel voor de gehele training als ook voor vermindering van het overeengekomen aantal deelnemers. Wanneer een deelnemer verhinderd is, is het toegestaan dat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een vervanger. In het schema staat aangegeven per annuleringstermijn welk percentage van het overeengekomen bedrag dient te worden betaald.

0 – 2 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 100%
2 – 4 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 75%
4 – 8 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 50%
8 – 14 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 25%

De percentages zijn van toepassing op de bruto kosten van het opgegeven, dan wel het minimum te berekenen, aantal deelnemers.

Artikel 24 Overmacht: condities waaronder de cursus/training eventueel niet doorgaat
ATC Match / Blinct is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ATC Match / Blinct geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ATC Match / Blinct niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ATC Match / Blinct heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ATC Match / Blinct zijn verbintenis had moeten nakomen.

Voor zoveel ATC Match / Blinct ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ATC Match / Blinct gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.