Vrijstelling publicatie WNT-verantwoording ATC Match

  1. Stichting ATC Match is conform artikel 2.3 BW een privaatrechtelijke rechspersoon; 
  2. De totale brutoloonsom bedraagt in boekjaar 2020 minder dan de maximale grens van € 160.000; 
  3. Er zijn bij de stichting geen topfunctionarissen die tegen betaling of vergoeding werkzaam zijn, anders dan op grond van een dienstbetrekking
  4. ATC Match is volgens artikel 396 BW wettelijk niet controle plichtig omdat zij meer dan twee boekjaren achtereen niet heeft voldaan aan alle drie van de volgende criteria (noch is er een besluit of een overeenkomst om de jaarrekening te laten controleren door een accountant): 
    1. haar netto omzet is minder dan 12 miljoen euro
    2. haar balanstotaal is minder dan 6 miljoen euro
    3. ze heeft gemiddeld minder dan 50 medewerkers in dienst

Conform artikel 5b van de Uitvoeringsregeling WNT – ATC Match heeft voldaan aan de voorwaarden en hiermee valt onder de WNT-vrijstelling.